Change Password
UserName
Old Password
New Password
Confirm New Password*****แนะนำให้ใช้ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป*****

    วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
    1. ช่อง Username : ใส่ Username ไม่ต้องมี @moc.go.th
    2. ช่อง Old Password : ใส่ Password เดิม ที่ใช้งานอยู่
    3. ช่อง New Password : ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการ
    4. ช่อง Confirm New Password : ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการอีกครั้ง

    เงื่อนไขในการตั้งรหัสผ่านของระบบ
    1. รหัสผ่านต้องมีความยาว อย่างน้อย 8 ตัว
    2. รหัสผ่านต้องประกอบด้วย 3 ใน 4 ข้อ ต่อไปนี้
        - ตัวพิมพ์เล็ก ได้แก่ a-z
        - พิมพ์ใหญ่ ได้แก่ A-Z
        - ตัวเลข ได้แก่ 0-9
        - อักขระพิเศษ ได้แก่ @ ! $ # % * ? - + = & เป็นต้น
        เช่น Th@iland (จากตัวอย่างประกอบด้วย 1.ตัวพิมพ์ใหญ่ 2.ตัวพิมพ์เล็ก 3.อักขระพิเศษ)        
    3. ไม่ใช้ username มาเป็นส่วนหนึ่งของรหัสผ่าน

    ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 7298 เบอร์โทร 0 2507 7298